پایه جزیره

پایه های منبت حجمی که اکثراً برای ساخت میز های مدیریتی و میزهای ناهارخوری استفاده میشوند در این دسته قرار گرفته اند.